Інтерв’ю Балабан (2012) Балабан (2016-2017) Балабан (2018-2019) Бібліографія Бібліотека Біотехнія Великий підорлик (2013-2014) Великий підорлик (2015-2016) Відео Зимівлі хижих птахів Зустрічі. Конференції Контрабанда хижих птахів Кривий Ріг, 2008 Кривий Ріг, 2012 Кривий Ріг, 2019 Література Моніторинг хижих птахів Міграції хижих птахів Нові публікації Огляди Польові дослідження Проєкти Реабілітація хижих птахів Рекомендації Рецензії Розповіді Різне Супутникова телеметрія Супутникова телеметрія Фауністика Фото Хижі птахи України Хижі птахи і голубівники Хижі птахи і лісове господарство Хижі птахи і мисливці Хижі птахи і фотографи
GPS-GSM відстежування підорликів Відлов та кільцювання хижаків Зимові обліки орланів у ЧЗВ Мандри великих падальників Моніторинг змієїда Моніторинг орлана-білохвоста Обліки хижаків на міграції Осінньо-зимові обліки орланів Рудий шуліка в Україні Сичик-горобець в Україні Хижаки Рівненського заповідника Хижаки Чорнобильської зони

◄ Вєтров В.В.

Вєтров В.В.

Загальна iнформація / Контакт (vv@raptors.org.ua)

Основнi науковi публiкацiї

1. Ветров В. В. Территориальное распределение и современное состояние численности хищных птиц Ворошиловградской области // Изучение птиц СССР, их охрана и рац. использование: Тез. докл. 1-го съезда ВОО и 9-й Всесоюзн. орнитол. конф. – Л., 1986. − Ч. 1. – С. 121–122.

2. Ветров В.В. Орлан-белохвост и могильник – гнездящиеся птицы Луганской области // Матер. 10-й всесоюзной орнитол. конф. − Минск: Навука і тэхніка, 1991. − Ч. 2. − С. 109−111.

3. Ветров В.В. Пролет хищных птиц в Луганской области // Сезонные миграции птиц на территории Украины. − К.: Наук. думка, 1992. − С. 254−258.

4. Ветров В.В. Современное состояние могильника (Aquila heliaca) в Украине // Праці Українського орнітологічного товариства. – К., 1996. − Т. 1. − С. 45-49.

5. Ветров В.В. К биологии тетеревятника в бассейне р. Северский Донец // Птицы бассейна Северского Донца: Матер. III конф. по изучению и охране птиц бассейна Северского Донца (13-15 сентября 1995 г.). − Харьков, 1996. − Вып. 3. − С. 63−68.

6. Ветров В. В., Белик В. П. Распространение и численность хищных птиц нижнего течения Северского Донца (в пределах Ростовской области) // Праці Українського орнітол. товариства. – К., 1996. − Т. 1. − С. 50−68.

7. Ветров В.В. Новые данные о редких хищных птицах Самарского леса Днепропетровской области // III конф. по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Матер. конф. 15−18 сентября 1998 г. − Ставрополь: СГУ, 1998. − Ч. 1. − С. 22−23.

8. Ветров В.В. Современное состояние европейского тювика в Украине // III конф. по хищным птицам Восточной Европы и Северной Азии: Матер. конф. 15−18 сентября 1998 г. − Ставрополь: СГУ, 1998. − Ч. 1. − С. 23.

9. Vetrov V. Sacrer falcon in Ukraine – Сокол балобан в Украине // Proceeding of the II International conference on the Saker Falcon and Houbara Bustard, Mongolia, 1−4 July 2000. − 2001. − Р. 55−57.

10. Ветров В. В., Милобог Ю. В., Стригунов В. I. Обліки хижих птахів на півночі Правобережного степу України // Матер. Всеукраїнської зоол. конф. „Зоологічні дослідження на межі тисячоліть”. – Кривий ріг: „І.В.І.”, 2001. – С. 113−114.

11. Ветров В. В. О гнездовании курганника в Харьковской области // Беркут. – 2002. – Т. 11, вып. 2. – С. 165−167.

12. Ветров В. В., Кондратенко А. В. Особенности питания филина (Bubo bubo) в Луганской области (Восточная Украина) // Вестник зоологии. − 2002. – Т. 36, №6. − С. 31−38.

13. Ветров В. В., Милобог Ю. В., Стригунов В. И. Распределение и численность болотного луня в бассейне р. Ингул // Бранта: Сб. науч. тр. Азово-Черноморской орнитологической станции. − 2002. − №.5. − С. 112−113.

14. Милобог Ю. В., Ветров В. В., Стригунов В. И. Современное состояние хищных птиц бассейна реки Ингулец // Бранта: Сб. науч. тр. Азово-Черноморской орнитол. станции. − 2002. − №5. − С. 14−24.

15. Ветров В. В., Милобог Ю. В., Стригунов В. И. О гнездовании курганника на юге Одесской области // Беркут. – 2003. – Т. 12, вып. 1−2. – С. 159−160.

16. Ветров В. В., Милобог Ю. В., Стригунов В. И. Болотный лунь в бассейне р. Ингулец // Матер. IV конф. по хищным птицам Северной Евразии (Пенза, 1−3 февраля 2003 г.). − Пенза, 2003. − С. 162−164.

17. Ветров В. В. Современное состояние европейского тювика Accipiter brevipes на Украине // Русский орнитолог. журнал. – 2003. – Экспресс-вып. 336. – С. 682−683.

18. Ветров В. В. К вопросу о современной численности ястреба-тетеревятника в Луганской области Украины // Стрепет. − 2003. − Вып. 1. − С. 63–66.

19. Стригунов В. И., Милобог Ю. В., Ветров В. В. К вопросу о распространении и численности курганника (Buteo rufinus) в Украине // Бранта: Сб. трудов Азово-Чернорморсокй орнитологической станции. − Мелитополь, 2003. − № 6. − С. 59−66.

20. Ветров В. В., Милобог Ю. В., Стригунов В. И. 2004. Новые данные о редких и малочисленных птицах Крыма (по материалам экспедиций 2004 г.) // Беркут. − 2004. − Т. 13, вып. 2. − С. 295−297.

21. Ветров В. В., Стригунов В. И., Милобог Ю. В. О современном статусе степной пустельги в Украине // Орнитологические исследования в Северной Евразии: Тез. ХІІ междунар. орнитол. конф. Северной Евразии. − Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. − С.111–112.

22. Милобог Ю. В., Ветров В. В., Стригунов В. И. Современное состояние численности балобана в Молдове // Орнитологические исследования в Северной Евразии. Тезисы ХII междунар. орнитол. конф. Северной Евразии (Ставрополь, 31 января − 5 февраля 2006 г.) − Ставрополь: Изд-во СГУ, 2006. − С. 358−359.

23. Ветров В. В., Домашевский С. В. Случай гнездования балобана в сообществе мелких соколов // Птицы бассейна Северского Донца: Матер. 13−14 совещ. “Изучение и охрана хищных птиц Северского Донца”. − Харьков, 2007. − №10. − 142−143.

24. Ветров В. В., Домашевский С. В. Гнездование лугового луня (Circus pygargus) в Запорожской области // Птицы бассейна Северского Донца: Матер. 13−14 совещ. “Изучение и охрана хищных птиц Северского Донца”. − Харьков, 2007. − №10. − С. 143.

25. Ветров В. В., Милобог Ю. В. Новые данные о распространении курганника (Buteo rufinus) на востоке Украины // Птицы бассейна Северского Донца: Матер. 13−14 совещ. “Изучение и охрана хищных птиц Северского Донца”. − Харьков, 2007. − №10. − С. 109−110.

26. Ветров В. В., Стригунов В. И., Милобог Ю. В. Современный статус чеглока (Falco subbuteo) в Крыму // Біологія ХХІ ст.: теорія, практика, викладання: Матер. міжнар. наук. конф. (1−4 квітня 2007 р., м. Черкаси − м. Канів). – К.: Фітосоціоцентр, 2007. − С. 259–261.

27. Милобог Ю. В., Ветров В. В. Новые данные о гнездовании орлана-белохвоста (Haliaetus albicilla) в Днепропетровской и Луганской областях // Птицы бассейна Северского Донца: Матер. 13−14 совещаний “Изучение и охрана птиц бассейна Северского Донца”. − Харьков, 2007. – Вып. 10. − С. 107−108.

28. Ветров В. В., Милобог Ю. В. Современное состояние европейского тювика в Украине // Изучение и охрана хищных птиц Северной Евразии: Матер. V междунар. конф. по хищным птицам Северной Евразии (Иваново, 4−7 февраля 2008 г.). – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. – С. 210−211.

29. Домашевський С. В., Вєтров В. В., Милобог Ю. В., Гаврилюк М.Н. Спостереження підорлика малого, Aquila pomarina C.L. Brehm, у Карпатах у 2005 р. // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 84−85.

30. Милобог Ю. В., Ветров В. В., Стригунов В. И. О распространении и численности малого подорлика в степной зоне Украины // Изучение и охрана большого и малого подорликов в Северной Евразии: Матер. V междунар. конф. по хищным птицам Северной Евразии (Иваново, 4−7 февраля 2008 г.). – Иваново: Иван. гос. ун-т, 2008. − С. 215–217.

31. Милобог Ю. В., Прокопенко С. П., Вєтров В. В. Поширення сапсана в Україні // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 208−211.

32. Стригунов В. І., Вєтров В. В., Милобог Ю. В. Поширення підорлика малого, Aquila pomarina C.L. Brehm, на півдні України // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 365−366.

33. Стригунов В. І., Вєтров В. В., Милобог Ю. В. Поширення канюка степового, Buteo rufinus Cretzschm., в Україні // Знахідки тварин Червоної книги України. – К., 2008. – С. 367−372.

34. Белик В. П., Ветров В. В., Милобог Ю. В., Маловичко Л. В. Гнездование могильника (Aquila heliaca Sav.) в Степном Ставрополье // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 25−27.

35. Белик В. П., Милобог Ю. В., Ветров В. В., Гугуева Е. В. Материалы к оценке численности малого подорлика (Aquila pomarina C.L. Brehm) в Краснодарском крае и Адыгее // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 28−32.

36. Ветров В. В., Милобог Ю. В. Распространение могильника (Aquila heliaca Sav.) в степной зоне Украины // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 51−54.

37. Ветров В. В. , Ремизов А. Ю., Шкрабалюк А. П. О гнездовании сипухи (Tyto alba (Scop.) в Крыму // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 55−57.

38. Ремизов А. Ю. , Ветров В. В. Находка птенцов филина (Bubo bubo (L.) в Крыму // Новітні дослідження соколоподібних та сов. Матеріали ІІІ Міжнародної наукової конференції «Хижі птахи України», м. Кривий Ріг, 24−25 жовтня 2008 р. − С. 344.

39. Ветров В. В., Милобог Ю. В. Распределение орла-могильника в степной зоне Украины // Пернатые хищники и их охрана. − 2008. − №14. − С. 28−30.